Täienduskoolitusasutus Kaja Vahi Koolitus
Kinnitatud 6.04.2022.
Õppekorraldus ja kvaliteedi tagamise alused
1. Üldsätted
1.1. MTÜ Kaja Vahi Koolitus, registrikood 80279039, (edaspidi Täienduskoolitusasutus) on
täiskasvanute täienduskoolitust korraldav juriidiline isik.
1.3. Täienduskoolitusasutus korraldab täienduskoolitust:
Õppekavarühm: Keeleõpe Vastavalt Täienduskoolituse õppekavarühmade loetelule seisuga 01.01.2017.
1.4. Täienduskoolitusasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.5. Täienduskoolitusasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.
1.6. Täienduskoolitusasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja
käesolevast dokumendist.
2. Õppekorraldus
2.1.Õppekorralduse aluseks on Täienduskoolitusasutuse poolt kinnitatud õppekavad.
2.2. Täienduskoolituse õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
2.2.1. õppekava nimetus;
2.2.2. õppekavarühm;
2.2.3. õpiväljundid;
2.2.4. õpingute alustamise tingimused;
2.2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;
2.2.6. õppe sisu;
2.2.7. õppekeskkonna kirjeldus;
2.2.8. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
2.2.9. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi-, või töökogemuse kirjeldus.
2.3. Koolitus toimub Täienduskoolitusasutuse poolt renditud ruumides.
2.4. Õppetööd viiakse läbi kursuste ja pakettide vormis.
2.5. Täienduskoolitusasutus korraldab õppetegevust aastaringselt.
3. Õppima asumine ja õppetasu
3.1. Kliendisuhtlus toimub e-maili ja telefoni teel, soovijad teevad veebilehe testi.
3.2. Õppima võivad asuda kõik täiskasvanud, kellel on soov täiendada oma võõrkeelte oskust.
3.2.1. Grupikursuste huvilistele saadame Registreerimisleht-Arve, mille alusel saab kursuse
eest tasuda – maksetähtaeg on 5 päeva enne kursuse algust.
3.2.2. Individuaalkursuste huvilised tasuvad koolituspaketi eest arve alusel ettemaksuna –
arve tähtaeg on esimese koolituskorra kuupäev. Eraisikutest kliendid saavad koolituskuludelt
20% tulumaksutagastust.
3.2.3. Lepingulistele partnerile pakume järelmaksuvõimalust 15-45päeva arve esitamise
kuupäevast.
3.3.Õppetasust kedagi ei vabastata, soodustusi ega õppetoetusi ei pakuta, õppetasu ei
tagastata.
3.3.1. Õppetasu osaline tagastamine toimub ainult juhul kui teenuse osutamine jääb pooleli
koolitaja süül: a) koolitajal puudub õpetaja koolituse läbi viimiseks; b) koolitajal puudub
koolituse läbiviimiseks koolitusruum.
4. Õpilase õigused ja kohustused
4.1. Õpilasel on õigus:
4.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
4.1.2. nõuda heatasemelist ja oma vajadustest lähtuvat koolitust;
4.1.3. saada õppekavaga ettenähtud õpet.
4.2. Õpilane on kohustatud:
4.2.2. osalema õppetöös.
5. Koolitajate/pedagoogide õigused ja kohustused
5.1. Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja
kohustused.
5.2. Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingu või võlaõigusliku
töövõtulepinguga.
5.3. Pedagoogidel on õigus:
5.3.2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.
5.4. Pedagoogidel on kohustus:
5.4.1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;
5.4.2. tagada Täienduskoolitusasutuse häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.
5.4.3. järgida Täienduskoolitusasutuse Head Tava (organisatsioonisisene dokument).
6. Teiste töötajate õigused ja kohustused
6.1. Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
6.2. Teistel töötajatel on kohustus järgida Täienduskoolitusasutuse Head Tava (organistsioonisisene dokument).
7. Täienduskoolituse läbimise kohta väljastatavad dokumendid
7.1. Õpilasele väljastatakse täienduskoolituse läbimise kohta tunnistus (kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud) või tõend (kui nõudeid ei täidetud) kuhu märgitakse järgmised andmed:
7.1.1.täienduskoolituse läbinud õpilase nimi ja isikukood;
7.1.2. täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
7.1.3.majandustegevuse teate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
7.1.4.õppekava nimetus ja millisel tasemel õpe toimus (vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile);
7.1.5.täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
7.1.6. koolitaja nimi, väljaandmise koht, kuupäev ja number.
8. Õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja
õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
8.1. Õppekavade kvaliteedi tagamine:
8.1.1. õppekavad vaadatakse üle ja täiendatakse reeglina sagedusega üks kord aastas, kuid
mitte sagedamini kui üks kord kvartalis.
8.2. Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate/pedagoogide kvaliteedi tagamine:
8.2.1. pedagoog esitab elektroonselt või paberkandjal kõik tema pädevust tõendavad dokumendid;
8.2.2. pedagoogi pädevust tõendavad dokumendid säilitatakse elektroonses või paberkaustas;
8.2.3. pedagoogil on õigus saada ja täiendkoolitusasutuse pidajal on kohustus võimaluste piires pedagoogile pakkuda jooksvat täiendkoolitust tema pädevuse tõstmise eesmärgil.
8.3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine:
8.3.1. õpperuumide varustatuse kontroll toimub reeglina sagedusega üks kord kuus:
8.3.2. õppe- ja referentsraamatukogu ning helisalvestiste kogu täiendamine;
8.3.3. tehnilise aparatuuri töökorras oleku kontroll.
9. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
9.1. Kursuse alguses/kursusele eelnevalt saadakse õpilaselt sisendinfo tema ootuste ja vajaduste osas ning määratakse tema olemasolev keeletase.
9.2. Kursuse kestel toimub jooksev tagasisidestamine, võrreldes kasutatud õppemeetodeid,
õpitu sisu jne., õpilase ootuste ja vajadustega ning mõõdetakse õpilase edenemise tempot võrreldes seda koolituse alguses seatud sihiga.
9.3. Kursuse lõpus tehakse koondtagasiside ja hinnatakse õpilase vajadust õpet jätkata.
10. Täienduskoolitusasutuse organisatsioonisisene dokument Hea Tava sätestab:
10.1. tagasisidestamise ja kvaliteedi tagamise siseprotseduurid;
10.2. koolitajate/pedagoogide ja teiste töötajate käitumisnormid;
10.3. nõuded dokumendihaldusele ja administreerimisele;
10.2. nõuded kliendisuhtlusele;
10.4. nõuded turundus- ja müügitegevusele;
10.5. nõuded arvepidamis- ja finantstegevusele.