Õppekavarühm: Keeleõpe 

Õppekava nimetus: SOOME keel TASE B1.

1.

 Õppekava koostamise alus on Euroopa keeleõppe raamdokument.

Õppe eesmärk: õpingute läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused on vastavu-ses raamdokumendi B1 keeleoskustaseme kirjeldusega.

 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: õpingute alustamine iseseisva keelekasutaja B1 tasemel eeldab, et õppija on läbinud algajate A2 taseme keelekursuse ja omandanud A2 taseme oskused. Õppijad täidavad veebilehel oleva keeletesti.

Õppekava maht: 160 ak/t – auditoorne 80 ak/t kuni 60 ak/t.

 Keeleõppe protsessis arendatakse osaoskusi: Puhuminen (Rääkimine), Tekstin ymmärtäminen (Lugemine), Puheen ymmärtäminen (Kuulamine), Kirjoittaminen (Kirjutamine), Kielioppi (Grammatika).

Õppemeetodid: traditsiooniline, kommunikatiivne keeleõpe, auditoorsed tunnid klassiruumis või reaalaajas veebi teel. Keeleõppetegevused: sõnavara ja väljendite õppimine; foneetika-hääldusharjutused; vestlus-suhtlus-dialoog; teksti lugemine-jutustamine; teksti/kirja kirjutamine; kuulamine-mõistmine; reeglid – grammatika- ja tõlkeharjutused ning testid. Keeleõppemängud. Klassiruumi õpe on toetatud iseseisva tööga õppematerjali põhjal.

2.

Õpiväljundid.

Raamdokumendi B1 kirjeldus: mõistab kõike enda jaoks olulist teemadel nagu töö, kool, vaba aeg, ühiskond, keskkond. Saab hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada keskmise keerukusega teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Saab aru raadio- või telesaadete põhisisust kui need kajastavad päevakajalisi teemasid. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis­tusi ja eesmärke ning põhjendada-selgitada oma seisu­kohti ja plaane.

Õpiväljundid ehk õpingute lõppedes õpilane: a) tuleb ladusalt toime suhtlemisel otsekon-taktis ja telefonikontaktis; b) suudab läbida ladusat töövestlust,  kirjutada sisukaid töö- ja eraelulisi e-kirju; c) suudab koostada keskmise keerukusega kirjalikku teksti; d) oskab väljendada oma arvamust ühiskondlikes küsimustes, rääkida kultuurist, tähtpäevadest, raamatutest, filmidest; e) mõistab poliitika, ettevõtluse, majanduse alaseid tekste.

Grammatika küsimused. Õpilane on omandanud õppe sisus käsitletud grammatilised oskused.

3.

 Õppe sisu: ÜLD ja TÖÖALANE KÕNEKEEL

Õpilane omandab laialdase sõnavara, ladusa eneseväljendusoskuse erinevatel teemadel, paindliku kuulamisoskuse ning orienteerub keskmise raskusega keelestruktuurides ja grammatilistes võimalustes. Õpib väljendama oma arvamust ühiskondlikes küsimustes,  rääkima ettevõtetest, toodetest ja majandusest, kultuurist ja tähtpäevadest, koostama esitlust ja ettekannet.

 Teemad: Riigid, rahvused keeled, traditsioonid, riiklikud pühad; Töö, elukutse, ametid, erialad; Töövestlus, kandideerimine, CV, kaaskiri, töötingimused, töökeskkond; Filmid, raamatud, meelelahutus; Reisimine, transport, hotell, lennujaam, vaatamisväärsused; Teenindusasutused; Ettevõtlus, turundus, müük, ost, pangandus, maksud; Asjaajamine ametiasutustes, juhendid, instruktsioonid;; Keskkond, loodus, loomad, taimed; Eluase, kinnisvara, remont, hooldus; Tervishoid, haigla, apteek, kiirabi; Ühiskond, poliitika, parteid, päevakajalised sündmused.

 Grammatika ja struktuur.

Õpilane õpib:

a) pöörama kõigi tüüpkondade astmevahelduslikke tegusõnu;

b) käänama kõigi käändkondade astmevahelduslikke käändsõnu;

c) lause moodustamist täisminevikus ja enneminevikus;

d) kasutama passiivi minevikku;

e) määrsõnade moodustamist ja kasutamist;

f) kesksõnade kasutamist;

g) ‑ma infinitiivi kasutamist;

h) tundma –v ja –tav konstruktsiooni.

4.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õppeprotsessi jooksul toimub katkematu õpitava kontroll ja tagasisidestamine – hindamisel lähtutakse kasutusel olevate õppematerjalide  hindamiskriteeriumitest, olenevalt õppematerjali metoodilisest ülesehitusest. Kursuse lõpul tehakse YKI test (Yleiset kielitutkinnot) Keskitaso (kesktase) soome keele test, mis mõõdab kõiki osaoskusi – hindamiskriteeriumid vt tabelist.

Õppe sisu alajaotus Hindamismeetod ja hindamiskriteerium
Rääkimis- ja suhtlemisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad

Grammatika ja struktuur

YKI test Keskitaso rääkimisoskuste test (Puhuminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 65%
Kuulamis- ja mõistmisoskuse möötmiseks Kõik teemavaldkonnad

 

YKI test Keskitaso kuulamissoskuste test

(Puheen ymmärtäminen) Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 65%.

Lugemis- ja mõistmisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad YKI test Keskitaso lugemissoskuste test (Tekstin ymmärtäminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 75%
Kirjutamisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad

Grammatika ja struktuur

YKI test Keskitaso kirjutamissoskuste test (Kirjoittaminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 65%
Grammatika ja struktuuri oskuste mõõtmiseks Grammatika ja struktuur YKI test Keskitaso kirjutamissoskuste test (Kirjoittaminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 65%

5.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: lõpetamise tingimused on täidetud: a) vt Hindamismee-todid ja hindamiskriteeriumid; b) auditoorsetest tundidest osavõtt kohustuslik, mõjuval põhjusel lubatud puudumised kuid mitte üle 20% (s. o. 12 ak/t).

Õpingute lõpetamisel väljastatav dokument: Tunnistus, kui õpiväljundid on saavutatud (vt Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid) ning õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Nõutav on märkida millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus. Tõend, kui õpiväljundid ja lõpetamise nõuded on täidetud osaliselt – nõutav on märkida, millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus.

6.

Keeleõppematerjalid on: 1) oppikirjat (õpikud); 2) harjoitukset (grammatikaharjutuste vihikud); 3) muud materjalid (ilukirjandus, ajalehed, ajakirjad, reklaamid, brozüürid, online materjalid,  jne.).

 Õppematerjalide loend: Teach Yourself Finnish sari (Routledge Group), Hyvin menee 2 (Kustannusosakeyhyö Otava),   Suomen mestari 2 ja Suomen mestari 3  (Finnlectura kirjastus), Hyvä, parempi, paras (Soome Instituut, Eesti), Suomi selväksi (Eesti keele sihtasutus, Eesti) B1 taseme koolituste läbiviimisel kasutame B1 taseme õppematerjale.

 Koolitajadvõõrkeeleõpetajad on erialase akadeemilise kõrgharidusega — Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, muu (humanitaar) ülikool väljaspool Eestit, keeleõpetaja kvalifikatsiooniga ning pikema- või lühemaajalise täiskasvanute koolitaja kogemusega.

 Õpperuumid sisaldavad: 1) toolid, lauad, tahvlid, riiulid, jne.; 2) õppekirjanduse ja refe-rents-raamatukogu; 3) tehnilised vahendid (audio- ja videotehnika, kopeerimistehnika, esitlustehnika). Koolitame Tallinna kesklinnas aadressil Parda 8 III korrus.

Kinnitamise aeg 2.01.2024.