Õppekavarühm: Keeleõpe 

Õppekava nimetus: SOOME keel TASE B2

1.

Õppekava koostamise alus on Euroopa keeleõppe raamdokument.

Õppe eesmärk: õpingute läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused on vastavu-ses raamdokumendi B1 keeleoskustaseme kirjeldusega.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: õpingute alustamine iseseisva keelekasutaja B2 tasemel eeldab, et õppija on läbinud algajate B1 taseme keelekursuse ja omandanud B1 taseme oskused. Õppijad täidavad veebilehel oleva keeletesti.

Õppekava maht: 160 ak/t – auditoorne 80 ak/t kuni 60 ak/t.

 Keeleõppe protsessis arendatakse osaoskusi: Puhuminen (Rääkimine), Tekstin ymmärtäminen (Lugemine), Puheen ymmärtäminen (Kuulamine), Kirjoittaminen (Kirjutamine), Kielioppi (Grammatika).

Õppemeetodid: traditsiooniline kommunikatiivne keeleõpe, auditoorsed tunnid klassiruumis või reaalajas veebi teel. Keeleõppetegevused: sõnavara ja väljendite õppimine; foneetika-hääldusharjutused; vestlus-suhtlus-dialoog; teksti lugemine-jutustamine; teksti/kirja kirjutamine; kuulamine-mõistmine; reeglid – grammatika- ja tõlkeharjutused ning testid. Keeleõppemängud. Klassiruumi õpe on toetatud iseseisva tööga õppematerjali põhjal.

2.

Õpiväljundid.

Raamdokumendi B2 kirjeldus: mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suu­dab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnele­jaga. Oskab palju­del teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

 Õpiväljundid ehk õpingute lõppedes õpilane: a) saab aru ilukirjanduslikest tekstidest  ja ajakirjanduslikest  artiklitest;   b) mõistab üksikasjalikult ettekannete, teleuudiste ja filmide sisu; c) oskab kirjutada keerukamaid tekste, ettekannet, kokkuvõtet, jms; d) oskab ladusalt vestelda, väljendada oma arvamust ning põhjendada oma seisukohti erinevates ühis-kondlikes küsimustes.

Grammatika küsimused. Õpilane on omandanud õppe sisus käsitletud grammatilised oskused.

3.

 Õppe sisu: ÜLD ja TÖÖALANE KÕNEKEEL

 Õpilane õpib kõrgema kesktaseme (B2) õppematerjalide põhjal, laiendab ja süvendab  kesktasemes (B1) omandatud sõnavaralist eneseväljendust, kaasates idiomaatilisi väljendusi, vesteldes sealjuures ladusalt ja spontaanselt ning õpib orienteeruma kõrgema raskusega keelestruktuurides ja grammatilistes võimalustes.

Teemad: Töösuhted, amet, eriala, koosolekud, ettekanded, dokumentatsioon, organisatsiooni kultuur; Kaubandus, kindlustus, pank, e-teenused, tarbimine; Hobid, sport, teater, kino, kultuuride vahelised erinevused; Reisimine, transport, loodushoid, loodusressursid, jäätmemajandus; Ettevõtlus, munitsipaal- ja riigiasutused, asjaajamine; Reklaam, turundus, meedia; Ohutusnõuded, suhtlusvõrgustikud; Tervishoid, e-tervis, vaimne tervis, toitlustus, majutus; Kinnisvara, turvalisus, korrakaitseorganid; Investeerimine, finantseerimine, maksundus.

 Grammatika ja struktuur.

Õpilane õpib:

a) lause moodustamist täisminevikus ja enneminevikus;

b) kasutama perfekti passiivi;

c) nimisõnade mitmuse moodustamist;

d) nimisõnade mitmuse genitiivi (omastav), partitiivi (osastav) ja illatiivi (sisseütlev) erisusi;

e) ‑ma infinitiivi kasutamist;

f) –v ja –tav konstruktsiooni kasutamist;

g) I ja II infinitiivi kasutamist;

h) verbi rektsioone.

4.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õppeprotsessi jooksul toimub katkematu õpitava kontroll ja tagasisidestamine – hindamisel lähtutakse kasutusel olevate õppematerjalide  hindamiskriteeriumitest, olenevalt õppematerjali metoodilisest ülesehitusest. Kursuse lõpul tehakse YKI test (Yleiset kielitutkinnot) Keskitaso (kesktase) soome keele test, mis mõõdab kõiki osaoskusi – hindamiskriteeriumid vt tabelist.

  Õppe sisu alajaotus Hindamismeetod ja hindamiskriteerium
Rääkimis- ja suhtlemisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad

Grammatika ja struktuur

YKI test Keskitaso rääkimisoskuste test (Puhuminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 90%
Kuulamis- ja mõistmisoskuse möötmiseks Kõik teemavaldkonnad

 

YKI test Keskitaso kuulamissoskuste test

(Puheen ymmärtäminen) Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 85%.

Lugemis- ja mõistmisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad YKI test Keskitaso lugemissoskuste test (Tekstin ymmärtäminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 90%
Kirjutamisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad

Grammatika ja struktuur

YKI test Keskitaso kirjutamissoskuste test (Kirjoittaminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 85%
Grammatika ja struktuuri oskuste mõõtmiseks Grammatika ja struktuur YKI test Keskitaso kirjutamissoskuste test (Kirjoittaminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 85%

5.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: lõpetamise tingimused on täidetud: a) vt Hindamismeetodid ja -kriteeriumid; b) auditoorsetest tundidest osavõtt kohustuslik, mõjuval põhjusel lubatud puudumised kuid mitte üle 20% (s. o. 12 ak/t).

Õpingute lõpetamisel väljastatav dokument: Tunnistus, kui õpiväljundid on saavutatud (vt Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid) ning õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Nõutav on märkida millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus. Tõend, kui õpiväljundid ja lõpetamise nõuded on täidetud osaliselt – nõutav on märkida, millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus.

6.

Keeleõppematerjalid on: 1) oppikirjat (õpikud); 2) harjoitukset (grammatikaharjutuste vihikud); 3) muud materjalid (ilukirjandus, ajalehed, ajakirjad, reklaamid, brozüürid, online materjalid,  jne.). Kasutame nii väliskirjastuste trükiseid kui Eesti kirjastuste/väljaandjate õpikuid.

 Õppematerjalide loend: Perspektiv (Sanoma Pro OY );  Hyvin menee 2 (Kustannusosake-yhtiö Otava),   Suomen mestari 4 (Finnlectura kirjastus); Yy Kaa Koo 2 (Esko Koolitus);  Suomi selväksi (Eesti keele sihtasutus). B2 taseme koolituste läbiviimisel kasutame B2 taseme õppematerjale.

 Koolitajadvõõrkeeleõpetajad on erialase akadeemilise kõrgharidusega — Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, muu (humanitaar) ülikool väljaspool Eestit, keeleõpetaja kvalifikatsiooniga ning pikema- või lühemaajalise täiskasvanute koolitaja kogemusega.

 Õpperuumid sisaldavad: 1) toolid, lauad, tahvlid, riiulid, jne.; 2) õppekirjanduse ja refe-rents-raamatukogu; 3) tehnilised vahendid (audio- ja videotehnika, kopeerimistehnika, esitlustehnika). Koolitame Tallinna kesklinnas aadressil Parda 8 III korrus.

Kinnitamise aeg 2.01.2024.