Õppekavarühm: Keeleõpe 

Õppekava nimetus: SOOME keel TASE A2.

1.

Õppekava koostamise alus on Euroopa keeleõppe raamdokument.

Õppe eesmärk: õpingute läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused on vastavu-ses raamdokumendi A2 keeleoskustaseme kirjeldusega.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: õpingute alustamine algajate A2 tasemel eeldab, et õppija on läbinud algajate A1 taseme keelekursuse ja omandanud A1 taseme oskused. Õppijad täidavad veebilehel oleva keeletesti.

Õppekava maht: 160 ak/t – auditoorne 80 ak/t kuni 60 ak/t.

 Keeleõppe protsessis arendatakse osaoskusi: Puhuminen (Rääkimine), Tekstin ymmärtäminen (Lugemine), Puheen ymmärtäminen (Kuulamine), Kirjoittaminen (Kirjutamine), Kielioppi (Grammatika).

 Õppemeetodid: traditsiooniline, kommunikatiivne keeleõpe, auditoorsed tunnid klassiruumis või reaalaajas veebi teel. Keeleõppetegevused: sõnavara ja väljendite õppimine; foneetika-hääldusharjutused; vestlus-suhtlus-dialoog; teksti lugemine-jutustamine; teksti/kirja kirjutamine; kuulamine-mõistmine; reeglid – grammatika- ja tõlkeharjutused ning testid. Keeleõppemängud. Klassiruumi õpe on toetatud iseseisva tööga õppematerjali põhjal.

2.

Õpiväljundid.

Raamdokumendi A2 kirjeldus: mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info­vahetust tuttavatel teema­del. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Õpiväljundid ehk õpingute lõppedes õpilane: a) tuleb toime erinevates suhtlemis situat-sioonides nii elavas kontaktis kui telefonikontaktis lihtsat keelt kasutades; c) oskab koostada kirja/emaili, CV-d, kaaskirja, muud lühemat teksti; c) mõistab teist lihtsat keelt kasutavat kõnelejat teeninduses, kaubanduses, pangas, apteegis, hotellis;  e) oskab rääkida endast, perest, hobidest, tööst ja ettevõttest; d) oskab kirjeldada ilma, rõivaid, hoonet, sisustust.

Grammatika küsimused: õpilane on omandanud õppe sisus käsitletud grammatilised oskused.

3.

Õppe sisu: ÜLD ja TÖÖALANE KÕNEKEEL

Õpilane omandab vajaliku baassõnavara, ladusa eneseväljendusoskuse lihtsamatel teemadel, rahuldava kuulamisoskuse ning süvendab oma  teadmisi keelestruktuuridest ja grammatika põhitõdedest.

Teemad: Tutvumine, tutvustamine, viisakuste vahetamine; Telefonisuhtlus; Teenindus, kaubandus, pangandus; Koolid, õpingud; Töö, ametid, kandideerimine, CV koostamine, tööpakkumised; Instruktsioonid, juhendid; Kodu, sisustus, tehnika, hooned; Vaba aeg, hobid, meelelahutus; Päevakava, igapäevatoimingud; Riigid, traditsioonid, rahvuspühad; Lennu-, maantee- ja raudteetransport, sõiduplaanid, piletiost; Toitlustusasutused, menüü, tellimine, maksmine; Rõivaesemed, suurusnumbrid; Ilm, kliima; Inimene, tervis, haigused, apteek.

Grammatika ja struktuur.

Õpilane õpib:

a) tundma tegusõnade ja käändsõnade astmevaheldust;

b) jagama nimisõnu käändkondadesse ja neid käänama;

c) jagama tegusõnu tüüpidesse ning neid pöörama;

d) lause moodustamist minevikus;

e) kasutama käskivat ja tingivat kõneviisi;

f) kasutama passiivi olevikku;

g) nimisõna käänamist mitmuses;

h) omadussõna võrdlusastmete moodustamist.

4.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õppeprotsessi jooksul toimub katkematu õpitava kontroll ja tagasisidestamine – hindamisel lähtutakse kasutusel olevate õppematerjalide  hindamiskriteeriumitest, olenevalt õppematerjali metoodilisest ülesehitusest. Kursuse lõpul tehakse YKI test (Yleiset kielitutkinnot) Perustaso (baastase) soome keele test, mis mõõdab kõiki osaoskusi – hindamiskriteeriumid vt tabelist.

Õppe sisu alajaotus Hindamismeetod ja hindamiskriteerium
Rääkimis- ja suhtlemisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad

Grammatika ja struktuur

YKI test Perustaso rääkimisoskuste test (Puhuminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 70%
Kuulamis- ja mõistmisoskuse möötmiseks Kõik teemavaldkonnad

 

YKI test Perustaso kuulamissoskuste test

(Puheen ymmärtäminen) Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 70%.

Lugemis- ja mõistmisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad YKI test Perustaso lugemissoskuste test (Tekstin ymmärtäminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 80%
Kirjutamisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad

Grammatika ja struktuur

YKI test Perustaso kirjutamissoskuste test (Kirjoittaminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 70%
Grammatika ja struktuuri oskuste mõõtmiseks Grammatika ja struktuur YKI test Perustaso kirjutamissoskuste test (Kirjoittaminen). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 70%

5.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: lõpetamise tingimused on täidetud: a) vt Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid; b) auditoorsetest tundidest osavõtt kohustuslik, mõjuval põhjusel lubatud puudumised kuid mitte üle 20% (s. o. 12 ak/t).

Õpingute lõpetamisel väljastatav dokument: Tunnistus, kui õpiväljundid on saavutatud (vt Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid) ning õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Nõutav on märkida millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus. Tõend, kui õpiväljundid ja lõpetamise nõuded on täidetud osaliselt – nõutav on märkida, millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus.

6.

Keeleõppematerjalid on: 1) oppikirjat (õpikud); 2) harjoitukset (grammatikaharjutuste vihikud); 3) muud materjalid (ilukirjandus, ajalehed, ajakirjad, reklaamid, brozüürid, online materjalid,  jne.).

Õppematerjalide loend: Suomen mestari 1 ja Suomen mestari 2  (Finnlectura kirjastus), Hyvä, parempi, paras (Soome Instituut, Eesti), Suomi selväksi (Eesti keele sihtasutus, Eesti) A2 taseme koolituste läbiviimisel kasutame A2 taseme õppematerjale.

 Koolitajadvõõrkeeleõpetajad on erialase akadeemilise kõrgharidusega — Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, muu (humanitaar) ülikool väljaspool Eestit, keeleõpetaja kvalifikat-siooniga ning pikema- või lühemaajalise täiskasvanute koolitaja kogemusega.

 Õpperuumid sisaldavad: 1) toolid, lauad, tahvlid, riiulid, jne.; 2) õppekirjanduse ja referents-raamatukogu; 3) tehnilised vahendid (audio- ja videotehnika, kopeerimistehnika, esitlustehnika). Koolitame Tallinna kesklinnas aadressil Parda 8 III korrus.

Kinnitamise aeg 2.01.2024.